PROJEKT UNIJNY

W trakcie wdrożenia.

DORMIO-MED Dorota Kowalczyk realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej w firmie DORMIO-MED Dorota Kowalczyk” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług w celu opracowania oraz wdrożenia innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Innowacje są związane z nową usługą Integrated Hair Medicine (Zintegrowana Medycyna Włosów).

Realizacja projektu umożliwi kompleksową obsługę pacjenta w zakresie świadczeń medycznych polegających na przeszczepie włosów metodą Smart Graft FUE – pacjent, przy wykorzystaniu systemu telemedycznego, prowadzony będzie od pierwszego kontaktu do okresu pozabiegowego.

Projekt został podzielony na dwa zadania, które realizowane będą w sposób równoległy. Zadanie 1 dotyczy prac przygotowawczych i projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, na które składają się m.in. identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji funkcjonalnej, analiza ryzyka wdrożenia innowacji, przygotowanie umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, strategia marketingowa innowacyjnej usługi, doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji, szczegółowy model finansowy przedmiotowej, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości, doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji.

Zadanie 2 dotyczy prac wdrożeniowych, tj. na zakup środków trwałych i wnip niezbędnych do realizacji przedmiotowej innowacji produktowej, w tym zakupie urządzenia SmartGraft, cieplarki laboratoryjnej, wirówki do osocza, lodówki/zamrażarki, systemu do pozyskiwania surowicy ACS, także licencji na użytkowanie systemu telemedycznego.

Wartość projektu: 556.341,20 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 454.740,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 272.844,00 PLN